Basisreiniger R 5L

45.00

Licht alkalische reiniger voor basisreiniging of tussentijdse reiniging. Met een onverdunde pH waarde van 10 is het product na het mengen met water niet zwaar belastend voor het milieu (na het mengen pH 8 tot 8,5). Lost vuil- en waslagen op. Heeft een inwerktijd nodig van ca. 5 tot 20 minuten afhankelijk van het oplossen.

Berekende Prijs: €45
Categorieën

Beschrijving

Toepassing

Is toepasbaar op bijna alle oppervlakken waar vuil- en vet mede als rubberstrepen of kleurstoffen zijn gemorst. Ontvet zeer goed en toepasbaar op bijna alle soorten vloeren van vinyl of kunststof, PU en of Epoxy vloeren, Linoleum of Rubbervloeren. Vraag naar het specifieke verwerkingsvoorschrift voor uw toepassing. (altijd eerst een test uitvoeren).

Zware vervuiling doormiddel van dweilen met basisreiniger R in een verhouding van 1:5 tot 1:10 met water verdunnen. Bij rubbervloeren waarvan de paraffine laag verwijdert dient te worden, dient de verhouding 1:1 met water verdund te worden.

Afhankelijk van de vervuiling of oplossing van oude polymeerlagen, dient de gekozen oplossing van de Basisreiniger R op de vloer tot maximaal 20 minuten in te werken. Daarna de vloer nogmaals dweilen met dezelfde oplossing van Basisreiniger R en water en deze machinaal behandelen met een rode of groene pad. Wanneer het een voorbereiding betreft om na deze behandeling een nieuwe toplaag aan te brengen, dient u altijd een PU saneringspad te gebruiken. Residu van de vloer opzuigen met een waterzuiger. Daarna naspoelen met schoon water en wederom opzuigen met een waterzuiger. Vloer goed laten drogen.

Verbruik

2-3 liter per 100m2 (bij een verdunning van 1:5 of 1:10)

10- 15 liter per 100m2 (onverdund)

Technische gegevens

pH waarde: ca. 10 (onverdund)

Stoffen:        onder de 5% anionische Tensiden, niet ionische Tensiden, NTA Fosfaat, bevat geurstoffen citroen en limoen, oplosmiddel.

Giscode       GG20 (productcode voor reinigings-en onderhoudsmiddelen)

 

Basisreiniger R in originele gesloten verpakking, koel en droog bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren!

 

Let op

Basisreiniger R niet helemaal in de vloer laten indrogen, tenzij

van tevoren getest. In enkele gevallen is dit wel een mogelijkheid. Bij verwerking is het dragen van handschoenen geadviseerd en altijd de ruimten goed ventileren. Bij vloeren die hier niet genoemd staan, altijd eerst een testen op een onopvallend stuk

Extra informatie

Gewicht1 kg

Identificatie van de gevaren

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

 • Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt
 • Gevarenpictogrammen vervalt
 • Signaalwoord vervalt
 • Gevarenaanduidingen vervalt
 • 2.3 Andere gevaren
 • Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 • PBT: Niet bruikbaar.
 • zPzB:Nietbruikbaar.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering: Mengsels

 • Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
 • Gevaarlijkeinhoudstoffen:

CAS: 164462-16-2

EC-nummer: 605-362-9

CAS: 15763-76-5

EINECS: 239-854-6

Reg.nr.: 01-2119489411-37

CAS: 100-51-6

EINECS: 202-859-9

Catalogusnummer: 603-057-00-5

Reg.nr.: 01-2119492630-38

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Trinatriumsalz 1-5%

Met. Corr.1, H290 natriumcumeensulfonaat 1-5%

Eye Irrit. 2, H319

Benzylalcohol 1-5%

Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 68154-97-2                           fatty alcohol, C10-12, ethoxylated, propoxylated

Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten

 • Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen                              <5%
 • Parfums (LIMONENE, CITRAL)

Eerstehulpmaatregelen

 • Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

 • Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
 • Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
 • Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

 • Na inslikken: Mond spoelen en overvloedig water drinken.
 • 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

 • 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Niet nodig.

 • 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Met veel water verdunnen.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

 • 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen

Hantering & opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

 • Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
 • 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 • Opslag:
 • Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
 • Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
 • Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Controleparameters

 • Grenswaarden voor blootstelling:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

 • Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
 • 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 • Beheersing van beroepsmatige blootstelling:
 • Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

 • Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
 • Handbescherming:

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

 • Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

 • Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

 • Oogbescherming: Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
 • Lichaamsbescherming:Lichtebeschermingskleding